Inloggen

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden NU Psycholoog

Inleiding
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld zowel voor gebruikers als zorgverleners die gebruikmaken van het platform. In de Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden, rechten en plichten beschreven die bij het gebruik van dit platform van toepassing zijn.
Het Platform wordt door NU Psycholoog beheerd.
Het Platform biedt direct de mogelijkheid aan gebruikers om in contact te komen met zorgverleners en koppelt zo mensen aan elkaar.
NU Psycholoog geeft hier de toegang tot het platform en biedt hier de mogelijkheid voor gebruikers een zorgverlener te zoeken die op het platform over zichzelf adverteren op basis van gewenste locatie, klachten, behandelvormen, taal en andere parameters. Wanneer u gebruik wilt maken van het platform moet u akkoord gaan met de opgestelde Gebruiksvoorwaarden en door het aanklikken van de voorwaarden (inclusief de privacyverklaring en disclaimer) bevestigen dat u deze hebt gelezen, begrepen en dat u ze accepteert. Alleen dan kunt u gebruikmaken van het platform en rechten ontlenen.

Artikel 1 Definities
NU Psycholoog: NU Psycholoog, gevestigd in Zevenaar en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland onder KvK-nummer 65072685, die middels een digitaal platform dat op internet wordt gepresenteerd via de url “https://nu-psycholoog.com” (verder te noemen: het Platform) bemiddelt bij de totstandkoming van een contact tussen het publiek en door NU Psycholoog geselecteerde zorgverleners.
Gebruiker: Een natuurlijke persoon en/ of bedrijf die het Platform bezoekt, dan wel gebruik wil maken van de door NU Psycholoog en/of de Zorgverleners aangeboden diensten.
Diensten: Alle online diensten die door NU Psycholoog via het Platform worden aangeboden aan Gebruikers en Zorgverleners.
Zorgverleners: Zelfstandige gevestigde psychologen/therapeuten en instellingen/organisaties die in de beroepsmatige uitoefening van zijn/haar of hun beroep en/of bedrijf, psychologische en/of therapeutische hulp hulp verlenen en therapie geven en die zich via het Platform presenteren aan het publiek.

Samenwerkingsovereenkomst: De overeenkomst tussen Nu Psycholoog en de Zorgverlener, waarin rechten en plichten van beide partijen worden vastgelegd.

Artikel 2. Algemene bepalingen

2.1. Toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen NU Psycholoog en Gebruikers en Zorgverleners die toegang verkrijgen en gebruik maken van het Platform, op diensten van NU Psycholoog die met gebruik van alle middelen beschikbaar worden gesteld en op de Samenwerkingsovereenkomst tussen NU Psycholoog en Zorgverleners, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat een Gebruiker en/of Zorgverlener gebruik wil maken van het Platform en daarom naar het Platform gaan om pagina’s te bekijken, informatie op te zoeken, zich op het Platform te registreren en akkoord hebben gegeven voor de Gebruiksvoorwaarden via het Platform, omdat daar wordt gevraagd te bevestigen dat u dit hebt gelezen, begrepen en dat u er mee akkoord gaat.

2.2. De wijziging van de Gebruiksvoorwaarden.
NU Psycholoog behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Diensten en/of aanpassingen in het Platform te implementeren. NU Psycholoog brengt Gebruikers en Zorgverleners ten minste een maand van tevoren op de hoogte van een wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden met de informatie daarbij die na het wijzigen direct van kracht is.

2.3. Onderhoud
NU Psycholoog kan onverwachte onderhoudswerkzaamheden laten verrichten aan het Platform, die ook tijdens kantooruren kunnen plaatshebben. Daarom garandeert NU Psycholoog niet dat het Platform altijd bereikbaar is, maar zij probeert die periodes zo kort mogelijk te houden.

2.4. Vernietigbaar, nietig, onverbindende bepalingen.
Als een of meer bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven deze Gebruiksvoorwaarden voor het overige deel onverminderd van kracht. NU Psycholoog is bevoegd om eventuele ongeldige bepalingen te vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en zo min mogelijk, gelet op het doel en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, afwijken van de eventuele ongeldige bepaling(en).

Artikel 3. Diensten voor Gebruikers

3.1. De Gebruiker heeft toegang tot het Platform en de daartoe aangeboden diensten, waaronder de informatie over Zorgverleners en de mogelijkheid om de meest passende Zorgverlener te zoeken door zoekinformatie op het Platform (waarbij u aangeeft welke zorg er geleverd moet worden).

3.2. De Gebruiker kan via het Platform vragen stellen aan een helpdeskmedewerker, indien de Gebruiker geen passende Zorgverlener kan vinden en kan via een helpdeskmedewerker een intakeconsult bij een Zorgverlener inplannen.

3.3. De Gebruiker die op het Platform is geregistreerd, kan ook direct contact leggen met een geregistreerde Zorgverlener, via de daartoe beschikbare knop op het Platform. De Gebruiker krijgt dan in de regel binnen 24 uur een antwoord.

3.4. Het krijgen van de toegang tot de verschillende educatieve vormen die door het Platform wordt aangeboden.

3.5 Het bieden van toegang tot de webwinkel op het Platform.

3.6. Het zoeken van Zorgverleners wordt gratis door het Platform aangeboden.

Artikel 4. De toegang tot de diensten van NU Psycholoog voor Gebruikers

• Als een Gebruiker gebruik wil maken van de aangeboden diensten door NU Psycholoog, dient de Gebruiker zich te registreren door op het Platform het digitale formulier in te vullen en te verzenden. De Gebruiker maakt zelf de inloggegevens aan, om toegang te verkrijgen tot delen van het Platform die zijn afgeschermd voor derden.
• De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van de inloggegevens. Eventueel misbruik van de inloggegevens door derden is voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.
Indien de inloggegevens (wachtwoord/gebruikersnaam) door iemand worden gestolen en onrechtmatig worden gebruikt moet de Gebruiker dit onverwijld bij het Platform melden. Voor enige vorm schade, kosten of verlies als gevolg van de gestolen gegevens en het gebruikmaken van hen door anderen, aanvaardt NU Psycholoog geen enkele aansprakelijkheid.
• Als de Gebruiker alleen het Platform bezoekt maar daarop niet registreert, krijgt hij slechts de toegang tot een gedeelte van het Platform en de Diensten, waarbij hij/zij een specialist kan zoeken aan de hand van op verschillende zoekopties (zoals de locatie, klachten, diagnose en behandelingsvorm), maar hij/zij geen afspraak/contact kan maken met Zorgverlener.
• Zodra de Gebruiker op het Platform staat geregistreerd en een geschikte Zorgverlener vindt, kan hij een aanvraag naar een Zorgverlener sturen, die in de regel binnen 24 uur met hen contact opneemt voor het maken van afspraak voor een oriënterend contact met een duur van (minimaal) 15 minuten. De Gebruiker ontvang per email een bevestiging van de aanvraag. Tijdens dit oriënterende gesprek, dat telefonisch of via beeldverbinding kan plaatsvinden, maakt de Zorgverlener afspraken met de Gebruiker over vervolgcontacten.
De verdere communicatie tussen Gebruikers en de Zorgverleners verloopt buiten het Platform.
• Door te registreren als Gebruiker bij Nu Psycholoog verklaart hij/zij dat het registratieformulier naar waarheid is ingevuld en dat zij akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker verleent hierbij toestemming aan NU Psycholoog om de door de Gebruiker verstrekte persoonlijke informatie te verwerken op het Platform, door deze op te slaan in het account van de Gebruiker en door deze te gebruiken bij het zoeken op het Platform, door de Gebruiker, naar een geschikte Zorgverlener.

Artikel 5. Het recht van Nu Psycholoog om het account van de Gebruikers blokkeren.

Nu Psycholoog heeft het recht het account van de Gebruiker en alle daarop door de Gebruiker ingevoerde gegevens te verwijderen en/of te blokkeren indien:
– deze twaalf maanden lang geen gebruikmaakt van het account;
– als de Gebruiker expliciet negatieve recensies over Zorgverleners achterlaat die schade aan het imago van een Zorgverlener kan toebrengen;
– als de Gebruikers zich niet op een behoorlijke wijze gedraagt jegens de Zorgverlener(s).
Voordat het Account wordt verwijderd stuurt Nu Psycholoog een mail naar e-mailadres van de Gebruiker.

Artikel 6. Het Platform als tussenpersoon tussen Gebruikers en Zorgverleners.

• Indien een Gebruiker een overeenkomst met een Zorgverlener sluit, treedt het Platform terug als tussenpersoon en geldt die overeenkomst uitsluitend tussen Gebruiker en Zorgverlener. De Zorgverlener verricht zijn/haar werkzaamheden zelfstandig en naar eigen inzicht. Het Platform biedt geen zorg aan en verleent deze ook niet, noch staat zij in voor een deugdelijke dienstverlening door de Zorgverlener.

• Indien een Gebruiker het contact met Zorgverleners heeft gelegd, maar om welke reden dan ook geen reactie binnen de gestelde termijn van 24 uur van Zorgverleners heeft ontvangen, is het Platform hiervoor niet aansprakelijk. Klachten kunnen Gebruikers aan NU Psycholoog melden, via het Platform.
• Het platform biedt geen garantie ten aanzien van de kwaliteit van de diensten van Zorgverleners, maar het Platform probeert de kwaliteit van Platform zo goed mogelijk te waarborgen door het beoordelen van profielen van Zorgverleners, waarbij onder meer wordt gelet op ervaring, achtergrond, accreditaties en registraties.
• Het Platform biedt de mogelijkheid aan Gebruikers om een review achter te laten over de kwaliteit van de diensten van Zorgverleners. Reviews zijn openbaar en zichtbaar voor derden. In reviews kunnen Gebruikers hen mening en ervaringen delen. Deze reviews mogen door Zorgverleners alleen gebruikt worden met toestemming van NU Psycholoog en mogen daarnaar niet verwijzen in hun eigen reclame-uitingen. Het Platform behoudt zich recht om deze reviews te verwijderen indien deze niet in overeenstemming zijn met de feiten of een verkeerde indruk wekken.

Artikel 7. Overeenkomst en toegang tot de diensten van NU Psycholoog.

• Om gebruik te maken van de Diensten van het Platform moeten Zorgverleners zich op het Platform registreren, een account maken, een samenwerkingsovereenkomst met het Platform sluiten en de goedkeuring van het Platform krijgen. Op de Zorgverlener rust een informatieplicht over alle wijzigingen in zijn gegevens. Indien de door de Zorgverlener ingevoerde gegevens niet meer actueel zijn, zorgt de Zorgverlener er voor dat deze onverwijld worden geactualiseerd. De wijzigingen worden op het Platform gepubliceerd, nadat NU Psycholoog deze heeft goedgekeurd.
NU Psycholoog is daarbij gerechtigd om te waarborgen dat alleen kwalitatief hoogwaardige Zorgverleners op het Platform geregistreerd staan, onder andere door middel van een screening. Na goedkeuring van het door de Zorgverlener aangemaakte account, verkrijgt de Zorgverlener een doorlopend abonnement op het Platform, telkens voor perioden van een jaar.
• Alle verdere afspraken tussen Zorgverleners en het Platform worden in de samenwerkingsovereenkomst bepaald en besproken.

Artikel 8. Verplichtingen en rechten van Gebruikers/ Zorgverleners en van het Platform

• Zorgverlener zal tijdig reageren op de vraag van een Gebruiker, zo mogelijk binnen 24 uur.
• Zorgverleners zullen kwalitatief hoogwaardige hulp aan de Gebruiker verlenen.
• Het Platform zal in de kader van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) d.d. 25-05-2018 alle informatie over Gebruikers zorgvuldig bewaken. De informatie over Gebruikers wordt bewaard tot het account wordt verwijderd.
• Het Platform biedt de garantie aan Gebruikers dat zijn/haar persoonlijke gegevens niet aan derden (waaronder andere Zorgverleners) worden verstrekt.
• Het Platform is verplicht om de persoonsgegevens van Gebruikers en Zorgverleners te verwerken conform de op het Platform gepubliceerde privacy- en cookie verklaring.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van NU Psycholoog

• Het Platform treedt op als tussenpersoon, die geen enkele aansprakelijkheid op zich neemt voor de kwaliteit van de dienstverlening door de Zorgverlener, noch voor het tot stand komen van een overeenkomst tussen de Gebruiker en de Zorgverlener, noch voor de inhoud van die overeenkomst.
• Het Platform is niet aansprakelijk indien de Zorgverlener met wie via het Platform door de Gebruiker afspraken is gemaakt, is verhinderd of niet naar behoren zijn werkzaamheden verricht.
• Zorgverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de verleende zorg, het nakomen van afspraken, het voldoen aan wet- en regelgeving en aan de eisen die gelden voor de uitoefening van zijn beroep.
• Indien Gebruikers ontevreden zijn met de kwaliteit van verleende zorg of/en de gemaakte afspraak door Zorgverleners niet wordt nagekomen, kan de Gebruiker contact nemen met NU Psycholoog via het Platform en daarna een klacht indienen bij de klachtencommissie waar de Zorgverlener onder valt of waarbij die is aangesloten.
• NU Psycholoog staat niet aansprakelijk voor het uitval of onbereikbaarheid van het Platform in verband van uitval van internet of elektriciteit.

Artikel 12. Intellectuele eigendom
• Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de vormgeving en inhoud van het Platform, waaronder teksten, beeld en geluid, de “zorgvraagmenustructuur” en de inhoud daarvan, waaronder databankrechten, handelsnaamrechten, domeinnaamrechten, merkrechten en auteursrechten, berusten uitsluitend bij NU Psycholoog.
• Programma’s, cursusmaterialen, andere hulpmiddelen voor het gebruik van de door NU Psycholoog aangeboden diensten, zijn en blijven het eigendom van NU Psycholoog.
• NU Psycholoog verleent aan de Gebruiker en de Zorgverlener de toegang tot het Platform en het recht de door NU Psycholoog aangeboden diensten te gebruiken. Gebruikers en Zorgverleners kunnen geen rechten en verplichtingen overdragen aan een derde.

Artikel 13. Website
• NU Psycholoog streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de inhoud van het Platform, maar Nu Psycholoog kan niet garanderen dat de informatie die op het Platform wordt aangeboden, actueel is. NU Psycholoog aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op het Platform.
• Aan de informatie die op het Platform staat vermeld kunnen de Gebruiker, de Zorgverleners en de derde geen rechten ontlenen. Ook is het niet toegestaan om de auteursrechtelijke beschermde informatie en diensten te kopiëren, te verspreiden, openbaar te maken of aan derden te verstrekken.

Artikel 14. Geschillenbeslechting
• Op iedere overeenkomst tussen NU Psycholoog en de Zorgverlener en op de rechtsbetrekking tussen Nu Psycholoog en de Gebruikers, is Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen tussen NU Psycholoog, de Gebruiker, de Zorgverlener zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beoordeeld en beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van NU Psycholoog, tenzij op grond van de wet dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd is.